nsparkle 

Obchodní podmínky

I. Všeobecná část

1) Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím společností Etnetera Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem, dále jen „OZ“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“) a dále platnými předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícími spotřebiteli. Případné odchylky od těchto podmínek, které ovšem musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma stranami písemnou formou.

3) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveném, pak zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

1) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2) Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3) Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4) Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

5) Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Objednávka zboží

1) Po odeslání objednávky zákazník obdrží na emailovou adresu, kterou jste uvedl při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud zákazník tento email neobdrží, je nutno zkontrolovat, zda adresa nebyla zadána chybně. Pokud potvrzovací email nedorazí, ani po kontrole správnosti adresy, zákazník by měl kontaktovat prodejce na kontaktní telefonním čísle +420 774 404 348.

2) Objednávka následně bude do 1 pracovního dne potvrzena formou emailu nebo telefonického kontaktu pracovníkem prodávajícího. Eventuálně budou doladěny detaily a nejasnosti, je-li to nutné.

3) Po tomto potvrzení je objednávka považovaná za závaznou.

4) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

5) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

IV. Storno objednávky

1) Storno objednávky musí být učiněno buďto emailem nebo telefonicky na kontakt dodavatele.

2) Zákazník má právo objednávku stornovat bez dalších sankcí pouze do okamžiku zahájení výroby/sestavování objednaného výrobku. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve formě storno poplatku ve výši 15% z koncové ceny výrobku. Jestliže bylo storno učiněno až po expedici výrobku, zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce (dle čl. V) však není tímto jakkoliv dotčeno.

3) Jestliže se objednané zboží (nebo jeho část) již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně ceny (o více jak 20%), za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

1) Vzhledem k unikátní a individuální povaze dodávaných výrobků, společnost Etnetera Logicworks, s.r.o. nabízí každému zákazníkovi možnost bezplatné osobní konzultace před uzavřením kupní smlouvy. Jelikož se dle §53 odst. 8 občanského zákoníku jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zaniká tímto právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to i v případě, že se kupující z vlastní vůle rozhodl nevyužít právo na bezplatnou osobní konzultaci.

2) Právo na záruku a reklamaci tímto není nijak dotčeno. Nijak také není dotčena možnost vrátit prokazatelně vadné zboží.

3) V případě že je kupujícím obchodní společnost nebo firma, řídí se vztah mezi smluvními stranami obchodním zákoníkem a odstoupení od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ust. §53 občanského zákoníku se neřeší.

VI. Dodací podmínky

1) Prodávající vyvíjí maximální snahu, aby zboží objednané kupujícím doručil na jeho adresu v co nejkratším termínu. O způsobu a konečném termínu dodání prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky v dostatečném předstihu.

2) V těch případech, kdy objednané zboží nebude dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce, či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží právě k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícímu dodáno co nejdříve. V takových případech a také tehdy, jestliže bude zboží na delší dobu vyprodáno, prodávající není povinnen o tomto kupujícího informovat. Při platbách uskutečňovaných na základě tzv. „pro forma faktury“ nebo "zálohové faktury" je dodací doba stejná jako u prodeje na dobírku, ale začíná běžet ode dne následujícího od připsání platby na účet prodávajícího.

VII. Platební podmínky, ceny, fakturace

1) Veškeré ceny uvedené prodávajícím (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím a závazným potvrzením objednávky. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě objednávky individuálně upraveného zboží bude cena projednána a dohodnuta mezi obchodním zástupcem dodavatele a kupujícím.

2) Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží dodací list a daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Dodací list je současně i záručním listem.

3) Zboží objednané na základě webového formuláře nebo telefonické objednávky zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku zaplacení plné ceny kupujícím. Okamžikem zaplacení se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, event. přepravného) na účet prodávajícího.

4) Nejpoužívanějším způsobem úhrady objednaného a dodaného zboží je dobírka. Kupující zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží kurýrovi přepravní firmy, a to buďto v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně balného.

5) Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po obdržení objednávky zašle po předchozí telefonické domluvě kupujícímu tzv. „proforma fakturu“ s uvedením čísla svého bankovního účtu (číslo faktury je současně variabilním symbolem) a kupující se zavazuje zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží po obdržení platby.

VIII. Způsob dodání zboží

1) Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu přepravní službou.

2) Osobní odběr - V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si jej může vyzvednout v provozovně na adrese Jankovcova 1037/49, Praha 7. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího.

3) V případě, že kupujícího nezastihne kurýr přepravní společnosti, bude kupující kurýrem kupující telefonicky kontaktován a dohodne se na dalším postupu za účelem doručení zásilky.

4) V případě, že kupující, který není spotřebitelem, při přebírání zásilky zjistí poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), je povinen s dopravcem sepsat protokol o poškození. Jeho pozdější odkazy na takové závady nemohou být brány v úvahu. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla. Tímto ovšem nemůže být jakkoli omezeno jeho právo uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

5) Součástí dodávky zboží není jeho instalace. Pokud není s dodavatelem výslovně sjednáno a v takovém případě zboží dodává pracovník dodavatele.

IX. Poštovné

1) Balné a poštovné v rámci České republiky činí 150 Kč včetně DPH. V případě dodání mimo ČR se řeší výše poštovného individuálně vzhledem k místu dodání, velikosti a hmotnosti balíku a je dopředu schválena kupujícím.

X. Ochrana osobních dat

1) Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2) Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

XI. Záruční doba, rozpor s kupní smlouvou, reklamace

1) Záruční doba u zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to podmínkám výrobce. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Kupující, kteří nejsou spotřebiteli mají zákonnou záruku v délce 12 měsíců.

2) Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to zejména jeho kompletnost a neporušenost. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob kontroly rovněž doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla.

3) Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.

4) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5) Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6) V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7) Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího.

8) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10) Informativně - podmínky záruční opravy mohou zaniknout:
1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,
2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,
3. poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,
4. poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
5. poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
6. opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním.

XII. Platnost a účinnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2013.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Etnetera Logicworks, s.r.o. IČ: 28391730 DIČ: CZ28391730 Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 (dále jen „společnost“)

Uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. V případě uvedení osobních údajů třetí osoby uživatel prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Údaje mohou být pro uživatele dostupné v tzv.„klientské zóně“, kam je oprávněn uživatel přistupovat zabezpečeně pod svým registračním jménem a heslem (pokud je takový přístup zřízen). Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

  • požádat společnost o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele
  • požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.
  • Uživatel rovněž uděluje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které v rámci uzavírání smlouvy poskytuje společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 (dále jen Etnetera Logicworks, s.r.o.) a třetím osobám, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Třetí osobou je v tomto smyslu definována osoba, odlišná svým pojetím od Etnetera Logicworks, s.r.o. Data poskytnutá společnosti jsou plně nezbytná pro přípravu nabídek, ke zefektivnění a zlepšení stávajících produktů společnosti.

    Zájemce ve věci rovněž souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, kdy tento souhlas dává zájemce na dobu neurčitou. Poskytnutím informací současně zájemce souhlasí, že společnost Etnetera Logicworks, s.r.o. v rámci zpracovaní daných dat poskytne zájemci potřebné informace o rozsahu a účelu zpracovaní údajů dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

    Zájemce dále souhlasí, že společnost může použít osobní data a údaje klientů společnosti pro získání nových informací o produktech a službách společnosti. Klient má právo dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, písemnou formou zažádat o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o.